Poniższy Regulamin stanowi zasady korzystania ze sklepu dostępnego pod adresem internetowym www.whynow.pl oraz zasady zawierania umów sprzedaży produktów.

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.whynow.pl jest Miłosz Ftomov wykonujący swoją działalność gospodarczą pod firmą ViaRent Miłosz Ftomov. Adres wykonywania działalności: ul. Wedmanowej 6a, 93-228 Łódź: NIP: 7272776942.

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 7. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna.
 8. Warunkiem dokonania rejestracji i/lub zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu. Klient musi przestrzegać regulaminu.
 9. Informacje podane przez Klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.
 10. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 11. Sklep sprzedaje produkty za pośrednictwem Internetu. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Prezentowane w sklepie fotografie nie oddają rzeczywistej wielkości produktów, a kolory mogą odbiegać od rzeczywistych z powodu różnicy w kalibracji monitorów czy profilów barwnych w danym komputerze.
 12. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 13. Sklep realizuje zamówienia na terytorium Polski.
 14. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 15. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 16. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, co stanowi zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 17. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 18. Klient ma wgląd do postępu realizacji zamówienia.
 19. Czas realizacji zamówienia to maksymalnie 2 dni robocze, licząc od momentu zaksięgowania opłacenia zamówienia. Dodatkowo wysyłka kurierem dostarczana jest w ciągu 1-2 dni roboczych.
 20. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 21. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 22. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
 23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania promocji na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 24. Promocje, zniżki, kody promocyjne w Sklepie i nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 25. Dostępne formy płatności to: płatność za pośrednictwem serwisu DotPay oraz płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr 75 1140 2004 0000 3302 7490 0649 (MBank). W tytule przelewu należy wpisać „Imię i nazwisko, zamówienie nr …”.
 26. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci faktury VAT.
 27. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność zakupionego w sklepie produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Reklamację można złożyć w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania produktu.
 28. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania produktu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktu.
 29. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres info@whynow.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 30. Odstępując od umowy Klient musi dostarczyć na własny koszt nieużywany i nienaruszony produkt wraz z metkami, paragonem/fakturą i wypełnionym Formularzem Zwrotu. Formularz Zwrotu można pobrać z naszej strony. Należy go wydrukować i dołączyć do Produktu.
 31. W przypadku reklamacji Sprzedawca w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 32. Skutki odstąpienia od umowy - w przypadku zwrotu produktu Klient otrzyma zwrot pełnej kwoty (w tym kosztów dostarczenia Produktu), którą uiścił na rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, a nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego produktu. Forma zwrotu pieniędzy będzie taka, którą Klient wybrał w zamówieniu.
 33. Zwrot pieniędzy nie przysługuje Klientowi, jeśli zwrócony Produkt będzie uszkodzony, niekompletny, nosił ślady używania lub jeśli Klient nie dołączy paragonu/faktury, metek i oryginalnego opakowania.
 34. Koszty dostarczenia do Sprzedawcy Zwrotu ponosi Klient. W przypadku uznania reklamacji, koszt dostarczenia reklamacji do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.
  Reklamacje oraz zwroty należy przesyłać na adres:
  WHY NOW
  ul. Studzińskiego 66/29
  91 - 498 Łódź
 35. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.
 36. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 37. Zgodne z ustawą wskazaną w pkt. 2 powyżej, klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.
 38. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 39. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 40. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 41. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system dotpay.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790.
 42. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.whynow.pl
 43. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 44. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 45. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie.
 46. Aktualny Regulamin jest opublikowany na stronie Sklepu.
 47. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 48. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 49. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2017r.